Onderwijsmagazine

Afscheidsinterview Theo Bekker CvB-lid Landstede Groep

In een persoonlijk gesprek blikt Theo Bekker terug op zijn jaren als bestuurder van Landstede Groep. Hij laat zijn favoriete muziek horen en geeft aan waarom hij iets anders wil gaan doen. Ook kijken hieronder een aantal collega's terug op hun samenwerking met Theo de afgelopen jaren. Via de knop hierboven is het interview te beluisteren. Of kies een andere player hieronder.

 

Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Landstede Groep

‘Theo is een bevlogen, integer en inhoudelijk gedreven mens. Het was plezierig om met hem samen te werken. We zijn verschillend, maar complementair: hij voegde veel onderwijskundige kennis en ervaring toe aan mijn bestuurlijke vaardigheden en goede betrekkingen met het bedrijfsleven.

Hij neigde meer naar de theoretische kant, ik naar de praktische. Hij was in staat om zijn visie met mooie woorden te onderbouwen, terwijl ik wat bondiger ben in de formuleringen. En waar ik graag voetbal, is Theo een wandelaar. Hij heeft het Pieterpad gelopen, hij ambieert de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, maar eerst is hij van plan om met Hanneke de Franciscusroute naar Rome te lopen.

In ons collegiaal bestuur hadden we een goede verbinding, we bepaalden snel wie welk agendaonderdeel oppakte. Dat was prettig, want het is een pittige klus, met slechts twee bestuursleden waar minimaal een driekoppig bestuur oorspronkelijk de bedoeling was. Het kon alleen omdat wij de constructieve leiderschapslijn ambiëren waarin zowel de docenten als de teamleiders en de directeuren hun leiderschap tonen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Dat betekent dat je als bestuurder moet loslaten en als voetbalcoach bij de lijn gaat kijken wat er gebeurt, vertrouwend op de professionaliteit van je mensen. Soms loopt het iets anders dan je gewenst of gedacht had, maar dat moet je kunnen laten gaan, binnen de gestelde kaders. In die fase zijn we nu beland. En die nieuwe fase moet je liggen, dat moet je leuk vinden.

Vier jaar lang zijn Theo en ik maatjes geweest. In die tijd hebben we met medewerkers, directeuren, teamleiders, docenten en medezeggenschap iets heel moois neergezet; onze organisatie heeft gigantische stappen gemaakt.

Theo heeft samen met de vo-directeuren hard gewerkt aan de meerjarenagenda vo. Gezamenlijk hebben we de strategische, constant doorlopende, achtvormige loop van leerlingen via docenten naar directeuren en bestuur en weer terug consequent op een steeds hoger peil gebracht. Theo heeft actief meegedacht over het HRD-beleid, met zijn visie op mobiliteit en leiderschap. Ik denk dat hij op een mooie manier heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling van onze organisatie.’

Ook af te spelen via Spotify, Youtube of Soundcloud

John Odinot, directeur a.i. Ichthus College Kampen

‘Ik heb Theo Bekker leren kennen als een echt onderwijsmens, heel gemotiveerd om mooi onderwijs te organiseren. Hij bezocht de locaties zoveel mogelijk om als bestuurder zichtbaarder te worden in de schoolorganisatie.

Theo droeg zijn kennis en passie veelvuldig over. Hij was goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het onderwijs binnen en buiten Nederland. Het Australische en Canadese onderwijsmodel was voor hem een bron van inspiratie. We spraken vaak over de manier waarop je het leren van leerlingen zichtbaar maakt in de les. Op welke manier je leerlingen effectiever kunt ‘leren leren’ en hoe de impact van het leren zich verdiept. Ik kon me sterk in deze ambitie vinden, en over de manier waarop je gebruik maakt van onderwijsmodellen in onze scholen.

Hij heeft ervoor gezorgd, dat ondanks al het werkgeruis binnen de organisatie, de focus op onderwijs is versterkt. Theo is een betrokken en open collega. Als schoolleider noem ik hem moedig en gepassioneerd. De manier waarop hij naast mensen staat in moeilijke tijden, heeft indruk op mij gemaakt.

Ik hoop dat hij in de toekomst een nieuwe uitdaging vindt waarbij hij meer regie over zijn agenda kan voeren en dicht bij zijn hart voor onderwijs kan blijven. Ik wens hem veel daarbij veel succes toe.’

Jan Dobben, directeur TalentStad, De Boog, Agnieten College Zwartsluis

‘Onderwijskundig zit ik helemaal op één lijn met Theo. We hebben ook allebei hart voor het vmbo. Het was heel prettig om met hem van gedachten te wisselen over de manier waarop leerlingen onderwijs zouden moeten en kunnen ontvangen, en daar vervolgens dan in de school wat mee te doen. We spraken elkaar geregeld, ik denk dat hij wel maandelijks langskwam voor een gesprek. Omdat hij zo betrokken was, kreeg hij veel inzicht in wat er speelt bij ons op school. Die belangstelling heb ik als heel positief ervaren.

Theo heeft ons op het spoor gezet van de manier waarop we het onderwijs de komende jaren het beste kunnen inrichten. De reis naar Australië, waar behoorlijk wat mensen aan deelgenomen hebben, heeft daar aan bijgedragen. Hij heeft als het ware het leren zichtbaar gemaakt: waarom doen we de dingen zoals we die doen. Daar zijn we meer over gaan nadenken.

Theo heeft me bevestigd in mijn visie dat je in contact moet blijven. Hij bleef altijd in gesprek met de directeuren en eenheden, ik zorg dat ik aansluiting hou bij de teams en daar tijd voor vrijmaak. Het effect zie je misschien niet meteen op de korte termijn, maar het is wel noodzakelijk om het op de lange termijn goed te blijven organiseren. Zo leidde hij de vo-beraden ook, met volop aandacht voor het betrekkingsniveau. Ik vond het fijn om met Theo te werken. Ik vind het oprecht jammer dat hij weggaat.’

Edwin Blok, directeur Morgen College

‘Theo Bekker is een gedreven onderwijsman. De rolduiding als bestuurder was in het begin een zoektocht. Maar ik kon me bijna altijd vinden in zijn onderwijsvisie, die heel duidelijk inhaakt op inclusiviteit. Iedereen doet mee. Daarbij was hij niet zo van de heilige huisjes, hij ging voor innovativiteit en had wel lef om nieuwe dingen voor te stellen. We hebben goede, inhoudelijk stevige gesprekken kunnen voeren; hard op de bal, zacht op de man, bij wijze van spreken.

Wat hij achterlaat is een heel ander vo-beraad; in mensen en in manier van werken. We pakken alles veel meer in gezamenlijkheid op. Voorheen bespraken we wel het beleid, maar vervolgens hadden we de neiging om op school onze eigen gang weer te gaan. Die vrijblijvendheid is weg, dat is een belangrijke opbrengst. We zetten met elkaar de koers uit en handhaven die. Dat is goed: we moeten de zaken stroomlijnen om straks meer tempo te kunnen maken.

Op het Morgen College hebben we de besluitvorming aangepast en de relatie met de medezeggenschapsraad is duidelijker. Daarnaast bieden we de leerlingen meer maatwerk, door ze eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces, waarbij ze hun eigen keuzes mogen maken. Dat werkt goed. Deze manier van werken is gebaseerd op het Zweedse onderwijsmodel, waarmee wij dankzij Theo kennis maakten. Wat dat betreft heeft hij ons meegenomen naar een inspirerende plek. Ik denk dat hij een goede stempel heeft gedrukt op het vo van Landstede Groep.’

Jan Nijhuis, directeur Zorg & Welzijn en Onderwijs & Opvoeding

‘Als mbo-directeur heb ik functioneel niet zo heel veel met Theo te maken gehad, maar ik kwam hem bij diverse bijeenkomsten vaak tegen. Ik heb hem leren kennen als een aimabele man, die bereid was te investeren in relaties.

Hij wist ook altijd mensen op een andere manier aan het denken te zetten: een niveau hoger of juist een niveau dieper. Dat deed hij in het gesprek, maar ook veelvuldig met behulp van literatuur. Ik sta vrij pragmatisch in de wereld, waardoor je niet de neiging hebt om een ander niveau bij jezelf aan te boren. Maar Theo nodigde me uit om voor de praktische kennis wetenschappelijke ondersteuning te zoeken. Hij zette me aan het denken.

Theo kon wel eens mopperen op bepaalde zaken, maar hij wist dat als hij aan Landstede kwam, dat hij dan aan mij kwam. Ik werk er al sinds 1985, dus het is eigenlijk een beetje “mijn” organisatie.

Theo is heel betrokken op de inhoud, op het onderwijs, op de mensen en op de leerlingen. Daaromtrent bezat hij heel veel kennis en ervaring. Dat kan voor een bestuurder lastig zijn, als je kader moet scheppen en ruimte moet geven aan de professionals. Maar hij heeft zich in die vier jaar dat hij hier bestuurder was goed van zijn taak gekweten. Ga er maar aan staan, bij een onderwijsinstelling middenin een grootse reorganisatie.’

Sharmila Raghoebar, secretaris College van Bestuur en directeur Bestuursondersteuning

‘Theo startte net voordat ik bij Landstede Groep begon, ik geloof in november 2016. Theo heeft me wegwijs gemaakt in onderwijsland. Hij heeft de voor mij destijds soms merkwaardige kenmerken van de onderwijscultuur nader verklaard en de mooie kanten ervan laten zien: het vormen van studenten en leerlingen, ze tot hun recht laten komen en hun talenten ontwikkelen. Verder had hij altijd aandacht voor het feit dat het in mijn rol lastig is een goede balans te vinden tussen werk en privé.

Voor Theo was het programma “Samen Verder” niet alleen een papieren ambitie. Hij deed wat nodig was binnen de daarvoor gestelde kaders en uitgangspunten. Hij heeft veel gedaan om het voortgezet onderwijs binnen onze Groep te laten meemaken dat wij niet toevallig een aantal onderwijsinstellingen zijn die verenigd zijn in Landstede Groep, maar dat we een Groep zijn waarin ruimte is voor onze mooie scholen die vooruitstrevend onderwijs bieden met behoud van eigen merk en identiteit. Er ligt nu een kwaliteitsagenda VO met punten die gezamenlijk opgepakt worden. Daarbij is de verbinding tussen de vo-scholen, serviceorganisatie en bestuursdienst verbeterd.

Samen hebben we gewerkt aan de Strategienota 2019-2022 ‘Ruimte, Relatie en Rekenschap’. Het was een prachtig proces om onderdeel van uit te maken en leiding aan te geven.

Kortom: Theo zijn liefde voor leren zit ook in zijn DNA. Onze missie is helder en het VO staat klaar voor verdere samenwerking en ontwikkeling. Theo’s vertrek komt na een unieke periode in de geschiedenis. Sinds jaar en dag werkte hij aan onderwijsvernieuwing en innovatie en zijn frustratie was dan ook groot: “Verdorie zeg. Komt corona om de hoek kijken en hebben we binnen een week innovatief digitaal onderwijs!” 😉’

Udo Lut, adviseur internationalisering

‘Theo was voor mij het aanspreekpunt inzake het thema wereldburgerschap en internationalisering. Hij was op dit gebied ook de wettelijke vertegenwoordiger voor het tekenen van subsidieaanvragen en projectaanvragen. Verder maakte hij als bestuurder deel uit van het internationaliseringsconsortium dat Landstede Groep heeft met het Alfa-college en ROC Friese Poort, dat minimaal eenmaal per jaar gezamenlijk overlegt.

Het was plezierig werken met Theo, ik kon goed met hem overleggen. Hij is benaderbaar en hij heeft het thema wereldburgerschap en internationalisering omarmd. Daar ben ik hem erkentelijk voor, want dat is wel eens anders geweest bij Landstede.

Binnen het mbo werken de scholen al samen op het gebied van internationalisering, maar mede door Theo’s inbreng zoeken ook de vo-scholen de samenwerking op dit gebied op. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Natuurlijk werd het thema al ingezet vanuit de beleidsnotitie, maar op strategisch niveau heeft Theo een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere positionering van wereldburgerschap en internationalisering binnen heel Landstede Groep.

Behalve het Carolus Clusius College bevinden de vo-scholen zich nog in een pril stadium voor wat betreft internationalisering; momenteel wordt een plan van aanpak geformuleerd. Op basis daarvan kan ik een gezamenlijke subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO). Dat is een mooie stap in de goede richting.’